Daruvar pozicija
Pristup informacijama

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica Daruvar - Papuk uređeno je Zakonom o pravu napristup informacijama (Narodne novine 25/13).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu. Za službenika za informiranje, a temeljem Odluke o imenovanju službenika za informiranje imenovana je službena osoba zadužena za ostvarivanje prava na pristup informacijama.


Službenik za informiranje: Ivana Plažanin Vuković

Telefon: 043/331-382

Fax: 043/331-285

E-mail: turizam@daruvar.hr 


Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici Daruvar - Papuk. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti 
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

- na adresu: Turistička zajednica Daruvar - Papuk, Trg kralja Tomislava 12, 43 500 Daruvar,

- na broj fax-a: 043/331-285,

- donijeti osobno u Turistički ured Daruvar radnim danom od 7:30 do 15:00 sati.


Zakon o pravu na pristup informacijama NN 25/13

Odluka o određivanju službenika za informiranje

Godišnje izvješće 2015.

Godišnje izvješće 2016.

Godišnje izvješće 2017.

Godišnje izvješće 2017. - csv format

Godišnje izvješće 2018.

Godišnje izvješće 2019.

Godišnje izvješće 2020.

6-i elementi

 

6-i elementi

Turistička kamera

Putem turističke kamere Turističke zajednice Daruvar - Papuk uživajte u kvalitetnom prikazu dnevnih zbivanja u Daruvaru!

Daruvarska razglednica

Daruvarska razglednica