Daruvar pozicija
Javni natječaj

Javni natječaj

Na temelju članka 18. stavka 1. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine" broj 52/19 i 42/20), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkim zajednicama (Narodne novine broj 13/22), članka 39. Statuta Turističke zajednice Daruvar-Papuk, Turističko vijeće Turističke zajednice Daruvar-Papuk na 4. sjednici održanoj 22. ožujka 2022. godine, donijelo je odluku o raspisivanju

J A V N O G    N A T J E Č A J A
za imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Daruvar-Papuk
Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž)

I. Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine" broj 93/14, 127/17 i 98/19) kandidat za direktora/direktoricu Turističke zajednice Daruvar-Papuk (u daljnjem tekstu: kandidat), mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete propisane u članku 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkim zajednicama (Narodne novine broj 13/22; u daljnjem tekstu: Pravilnik):
a) završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij
b) najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ovoga stavka, ili jedna godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu
c) znanje jednog stranog jezika
d) znanje rada na osobnom računalu

II. Uz dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta iz točke I. ovog Natječaja, prilikom prijave na javni natječaj, kandidat prilaže svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice, izrađen na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica.

III. Kandidat mora ispunjavati uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje, sve sukladno odredbi članka 21. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma („Narodne novine" broj 52/19, 42/20; u daljnjem tekstu: Zakon).

IV. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Natječaja na mrežnim stranicama Turističke zajednice Daruvar-Papuk (www.www.visitdaruvar.hr). Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se isključivo poštom na adresu:
Turistička zajednica Daruvar-Papuk, Julijev park 1, 43 500 Daruvar, uz naznaku „Za natječaj - ne otvaraj".

V. Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:
1. Zamolbu koja mora sadržavati: ime i prezime kandidata, adresu, broj telefona/mobitela, adresu elektroničke pošte, naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga/dokaza uz prijavu te potpis kandidata.
2. dokaz o stručnoj spremi - preslika diplome ili potvrde odnosno uvjerenja visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi
3. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima - preslika radne knjižice i Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ERPS, potvrda poslodavca ili drugi odgovarajući dokaz (ugovor o radu, rješenje o prijemu, rješenje o rasporedu i sl.) iz kojeg je razvidno obavljanje dosadašnjih poslova – vrsta poslova i potrebna stručna sprema te vremensko razdoblje obavljanja tih poslova
4. prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica i u skladu s metodologijom i obveznim uputama za izradu godišnjeg programa rada (link: https://mint.gov.hr/UserDocsImages/AAA_2020_MINTIS/dokumenti/201112_metodologija_TZ.pdf )
5. dokaz o znanju jednog stranog jezika (preslika uvjerenja, svjedodžbe, certifikata ili drugog odgovarajućeg dokumenta ili vlastoručno potpisana izjava o aktivnom poznavanju stranog jezika)
6. dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika uvjerenja, svjedodžbe, certifikata ili drugog odgovarajućeg dokumenta ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu)
7. životopis vlastoručno potpisan
8. presliku osobne iskaznice ili domovnice
Sve gore navedene isprave prilažu se prijavi u neovjerenoj preslici. Prije donošenja odluke o izboru, od kandidata će se zatražiti dostava ili predočenje dokumentacije u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

VI. Kandidatom prijavljenim na natječaj, smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i ispunjava uvjete iz javnog natječaja. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i sve priloge navedene u javnom natječaju i dostavljena je u propisanom roku. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

VII. Turističko vijeće Turističke zajednice Daruvar-Papuk za svakog će kandidata putem Ministarstva pravosuđa i uprave provjeriti postoji li zapreka iz točke III uvjeta ovog natječaja.

VIII. Administrativnu provjeru i pregled pristiglih prijava izvršit će tročlano Povjerenstvo za provedbu natječaja, imenovano od strane Turističkog vijeća Turističke zajednice Daruvar-Papuk, i s osobom/osobama koje zadovoljavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i steknu status kandidata/kandidatkinje prijavljenog/prijavljene na javni natječaj, provesti intervju te dostaviti listu kandidata i prijedlog kandidata za izbor direktora/ice Turističkom vijeću u roku od 10 dana od dana zaključenja Natječaja. Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

IX. Turističko vijeće Turističke zajednice Daruvar-Papuk na sjednici donosi odluku o izboru kandidata i imenuje izabranog kandidata za direktora/icu turističke zajednice na mandatno razdoblje od četiri godine.

X. O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Daruvar-Papuk.

XI. Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016.godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

U Daruvaru, 19. travnja 2022.

Turističko vijeće
Turističke zajednice Daruvar-Papuk
Predsjednik:
Damir Lneniček, univ.spec.oec

 

OVDJE PREUZMITE DOKUMENT U PDF-u

6-i elementi

 

6-i elementi

Turistička kamera

Putem turističke kamere Turističke zajednice Daruvar - Papuk uživajte u kvalitetnom prikazu dnevnih zbivanja u Daruvaru!

Daruvarska razglednica

Daruvarska razglednica