Aktualno
JAVNI NATJEČAJ

30.01.2023.

JAVNI NATJEČAJ

 

Na temelju članka 22. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine, broj 52/19. i 42/20.) i članka 40. Statuta Turističke zajednice Daruvar-Papuk (Službeni glasnik Grada Daruvara broj 10/2020.), sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta, radu i plaćama i naknadama radnika Turističke zajednice Daruvar-Papuk te Pravilniku o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (Narodne novine broj 13/22.), direktorica Turističke zajednice Daruvar-Papuk dana 30. siječnja 2023. godine raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za radno mjesto rukovoditelj/ica ustrojstvene jedinice – 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno razdoblje, puno radno vrijeme, probni rad 3 mjeseca

Uvjeti:

Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine" broj 93/14, 127/17 i 98/19) kandidat za rukovoditelja/rukovoditeljica ustrojstvene jedinice Turističke zajednice Daruvar-Papuk (u daljnjem tekstu: kandidat), mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete propisane u članku 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (Narodne novine broj 13/22; u daljnjem tekstu: Pravilnik):

1. završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,

2. najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima u turizmu,

3. znanje jednoga stranog jezika,

4. znanje rada na osobnom računalu

Poželjna znanja i kompetencije:

- poznavanje turističke ponude destinacije

- odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

- dobro poznavanje još jednog svjetskog jezika u govoru i pismu

- organizacijske vještine

- sklonost timskom radu

- sustavnost i metodičnost u radu

Opis posla:

- organizira izvršavanje zadaća Turističke zajednice

- obavlja stručne i administrativne poslove u vezi pripremanja sjednica tijela Turističke zajednice

- vodi evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Turističke zajednice

- izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Turističke zajednice

- usklađuje materijalne i druge uvjete rada i brine se da poslovi i zadaci budu na vrijeme i kvalitetno obavljeni u skladu s odlukama, zaključcima te programom rada i financijskim planom Turističke zajednice i njezinih tijela

- radi u sustavu eVisitor, dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka i izrada izvještaja o osnovnom broju noćenja i naplati boravišne pristojbe na području TZ Daruvar – Papuk te dostavlja iste podatke direktoru, a po potrebi i ostalim ustanovama te vrši edukaciju novih obveznika sustava eVisitor s područja Turističke zajednice

- obavlja pripreme i aktivno sudjeluje u izdavanju informativnih materijala

- obavlja pripremne radnje u izradi godišnjeg programa promotivnih aktivnosti

- obavlja administrativno –tehničke poslove

- prima stranke, odgovara na upite i vodi korespondenciju

- surađuje s ostalim ustanovama, udrugama i institucijama na dobrobit rada cjelokupnog ureda

- radi na poslovima organizacije godišnjih događanja na području Turističke zajednice

- obavlja i druge poslove po nalogu direktora te je za svoj rad odgovoran direktoru

Sukladno članku 23. st. 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava uvjete određene propisima  iz članka 21. stavka 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, a nema položen stručni ispit, mora u roku od jedne godine od stupanja na rad položiti stručni ispit.

 

Prijava na natječaj mora sadržavati osnovne podatke o kandidatu: ime i prezime kandidata/kandidatkinje, adresu, broj telefona/mobitela i e-mail adresu, specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu te potpis kandidata/kandidatkinje.

Uz prijavu na natječaj, kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

-          Životopis

-          Preslika domovnice ili osobne iskaznice

-          Preslika svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi

-          Potvrdu/uvjerenje izdanu od HZMO-a kao dokaz o radnom iskustvu (izvornik)

-          Preslika potvrde o položenom stručnom ispitu (ukoliko kandidat ima položen stručni ispit)

-          Izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Rok za podnošenje prijava na Natječaj je 8 (osam) dana od dana objave Natječaja na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na službenoj stranici Turističke zajednice Daruvar-Papuk (www.visitdaruvar.hr) na adresu:

Turistička zajednica Daruvar-Papuk

Trg kralja Tomislava 12,

43 500 Daruvar

Prijave na Natječaj, zajedno s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se isključivo preporučeno poštom i s povratnicom, s naznakom: „Prijava na natječaj – ne otvaraj“. 

Administrativnu provjeru i pregled pristiglih prijava izvršit će tročlano Povjerenstvo za provedbu natječaja, imenovano od strane direktorice TZ Daruvar-Papuk.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj, o čemu će joj biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na Natječaj.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Kandidati prijavom na Natječaj pristaju da se njihovi podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja od strane ovlaštenih osoba za provedbu Natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Kandidat/i će biti obaviješten/i o vremenu i mjestu održavanja testiranja telefonskim putem i/ili putem elektronske pošte (na e-adresu koja je navedena u Prijavi) i to najkasnije 5 (pet) dana prije održavanja testiranja i intervjua.

Za kandidata/e koji ne pristupi/e razgovoru smatrat će se da je povučena prijava na natječaj.  

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem (elektroničkom poštom) u zakonskom roku.

Direktorica Turističke zajednice Daruvar-Papuk zadržava pravo ne izvršiti izbor djelatnika/djelatnice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola.

IZVORI ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i razgovora su sljedeći:

  1. Statut Turističke zajednice Daruvar-Papuk (http://www.visitdaruvar.hr/dokumenti-tz-a.aspx)
  2. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20, https://mint.gov.hr/pristup-informacijama/propisi/propisi-iz-turizma/107)
  3. Turistička ponuda destinacije Daruvar-Papuk (Internet stranica TZ Daruvar-Papuk www.visitdaruvar.hr)

 

TEKST NATJEČAJA U PDF-u MOŽETE PREUZETI OVDJE

6-i elementi

 

6-i elementi

Turistička kamera

Putem turističke kamere Turističke zajednice Daruvar - Papuk uživajte u kvalitetnom prikazu dnevnih zbivanja u Daruvaru!

Daruvarska razglednica

Daruvarska razglednica